V praksi opažamo, da nekateri podjetniki ne razlikujejo med izrazi kot so: bruto dohodek, neto dohodek in strošek izplačevalca. Omenjeni izrazi se uporabljajo pri obračunu plače, avtorskega honorarja ali dohodka po podjemni pogodbi.
Podjetniki pri obračunu plače kot neto dohodek zaposlenega razumejo tudi prevoz na delo in prehrano. Neto dohodek zaposlenega je dogovorjen dohodek delavca zmanjšan za prispevke delavca in akontacijo dohodnine. Pri prevozu in prehrani gre za povračilo stroškov, ki jih ima delavec v zvezi s prihodom na delo in prehrano v času opravljanja dela.
Termin bruto dohodek podjetniki velikokrat razumejo kot strošek izplačevalca. To pa seveda ne drži. Strošek izplačevalca je najširši pojem in vključuje vse stroške v zvezi z zaposlitvijo delavca. V grobem lahko te stroške razdelimo na: dohodek delavca, prispevke delavca, akontacijo dohodnine, povračila za prevoz in malico ter prispevke delodajalca oz. izplačevalca.
Podjetnik, ki ne razlikuje med omenjenimi izrazi, lahko sprejme napačno poslovno odločitev, ki posledično vodi do višjih stroškov za podjetje. V nadaljevanju povzemamo konkretna primera  iz prakse. Prvi primer se nanaša na obračun plače, drugi pa na obračun avtorskega honorarja.


 

Primer 1: Obračun plače za zaposlenega

Podjetnik z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi. V enem od členov pogodbe je navedeno, da delavec prejme 1.000 EUR bruto plače na mesec. Kaj vključuje 1.000 EUR bruto plače? Kakšna je neto plača? Kolikšen je strošek izplačevalca?

Nekaj pomembnih dejstev:

 • Bruto plača vključuje dohodek delavca, prispevke, ki bremenijo delavca (22,10%) in dohodnino.
 • Neto plača ne vsebuje povračil stroškov prevoza in prehrane.
 • Bruto plača ni strošek izplačevalca. Strošek izplačevalca je bruto plača povečana za prispevke delodajalca (16,10%) in povračila stroškov prevoza in prehrane.

Iz izračuna na sliki 1 je razvidno sledeče:

 • Delavec prejme za redno delo v mesecu februarju 1.000 EUR bruto plače.
 • Neto plača delavca znaša 698,40 EUR.
 • Delavec prejme na bančni račun 1.004,68 EUR denarja (neto plača 698,40 EUR + prehrana in prevoz 306,28 EUR).
 • Strošek dela za podjetnika znaša 1.466,68 EUR.

 

Slika 1: Primer izračuna plače

obracun place

 

Primer 2: Obračun avtorskega honorarja

Podjetnik pri oblikovalcu naroči oblikovanje logotipa. Podjetnik namerava za oblikovanje logotipa nameniti 1.736 EUR. To pomeni, da strošek izplačevalca pri obračunu avtorskega honorarja ne sme preseči 1.736 EUR. Podjetnik naj bo pozoren, da v avtorsko pogodbo navede pravilen izraz glede dohodka, ki ga bo prejel oblikovalec. V konkretnem primeru je najbolj smiselno, da podjetnik preračuna znesek dohodka na raven neto dohodka, pri čemer upošteva, da celoten strošek oblikovanja ne preseže 1.736 EUR. Tako bosta obe pogodbeni strani natančno vedeli, koliko dohodka oz. stroškov lahko pričakujeta v konkretnem poslu.

Pri obračunu avtorskega honorarja smo upoštevali, da je oblikovalec redno zaposlen pri drugem delodajalcu za polni delovni čas. Dohodek, ki ga oblikovalec doseže na podlagi avtorskega honorarja, se šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Nekaj pomembnih dejstev:

 • Bruto dohodek vključuje neto dohodek oblikovalca, prispevek za zdravstvo (6,36%) in akontacijo dohodnine (25%).
 • Strošek izplačevalca vključuje neto dohodek oblikovalca, prispevek za zdravstvo (6,36%), akontacijo dohodnine (25%), prispevek za PIZ (8,85%) in prispevek za zdravstvo (0,53%).

Kot je razvidno iz slike 2:

 • oblikovalec prejme 1.154,32 EUR neto dohodka iz naslova dela po avtorski pogodbi;
 • podjetnikov celotni strošek oblikovanja logotipa znaša 1.736 EUR.

 

Slika 2: Primer izračuna avtorskega honorarja

avtorski honorar

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR