Kako bodo obdavčeni »normiranci« po 1.1.2018 – z dnem 21.7.2017 je v javni obravnavi paket sprememb davčnih zakonov, ki naj bi začeli veljati po 1.1.2018. V nadaljevanju tega članka se bomo osredotočili predvsem na spremembe pri tistih davčnih zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo po sistemu dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Spremembe pri obdavčenju podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo po sistemu normiranih odhodkov v skladu z ZDoh-2

 

Na podlagi predloga Ministrstva za finance lahko podjetniki pričakujejo šest ključnih sprememb sistema obdavčitve na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov:

  • Dohodki iz dejavnosti, ugotovljeni z upoštevanjem normiranih odhodkov se bodo po novem vključevali v sistem letnega obračuna dohodnine (obdavčitev po dohodninski lestvici – sintetična obdavčitev); *** ta sprememba ni bila sprejeta, v veljavi ostaja cedularna obdavčitev (dokončna obdavčitev z 20-odstotno davčno stopnjo)

 

  • Ponovno bo možno upoštevati olajšave, ki so vezane na osebne okoliščine (splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane); *** ta sprememba ni bila sprejeta, tako kot je veljalo do sedaj, davčnih olajšav ne bo mogoče upoštevati

 

  • Znižanje odstotka normiranih odhodkov iz 80% obdavčljivih prihodkov na 60% obdavčljivih prihodkov  *** ta sprememba ni bila sprejeta, odstotek davčno priznanih normiranih odhodkov ostaja na ravni 80% obdavčljivih prihodkov

 

  • Poleg znižanja odstotka normiranih odhodkov se bo višina normiranih odhodkov omejila tudi z absolutnim zneskom. Normirani odhodki ne bodo mogli biti višji od 30.000 EUR za zavezance, ki so v preteklem letu dosegli do 50.000 EUR prihodkov oz. ne bodo mogli biti višji od 60.000 EUR za zavezance, ki so v preteklem letu dosegli do 100.000 EUR prihodkov. *** omejitev normiranih odhodkov z absolutnim zneskom ostaja, vendar je predlog besedila 59. člena ZDoh-2 takšen: Normirani odhodki znašajo 80% prihodkov, vendar ne več kot 40.000 eurov, ali 80.000 eurov, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

 

  • Prenovil se bo pogoj za obvezen izstop iz sistema na način, da nastopi obvezen izstop iz sistema, ko zavezanec v dneh zaporednih preteklih letih dosega povprečne prihodke, ki presegajo znesek 150.000 EUR. Po sedanji zakonodaji mora davčni zavezanec izstopiti iz sistema, če dve zaporedni leti ne izpolnjuje pogojev za vstop v sistem, torej če dve zaporedni leti preseže prihodke v višini 50.000 EUR oz. ob določenih pogojih 100.000 EUR. S tem se onemogoči, da bi prišlo do situacij, ko posameznik že ob vstopu v sistem načrtuje, da bo pomembno presegel prag za obstanek v sistemu in vstopi v sistem samo zato, da izkoristi bolj ugodno obdavčitev. *** ta sprememba ostaja, zavezanec tako lahko ostane v sistemu, če ima v dveh zaporednih davčnih obdobjih skupno do 300.000 EUR prihodkov, torej kljub prekoračitvi letnih prihodkovnih pragov.

 

  • Kot poseben primer se bo poleg veljavnega primera novoustanovljenih zavezancev, dodal še primer povezanosti oseb, v povezavi s postopanjem zavezanca, ki ni v skladu s cilji in nameni ugotavljanja davčne osnove po sistemu normiranih odhodkov. V primeru povezanih oseb se tako prihodki seštevajo, pri tem pa lahko zavezanec vedno dokazuje, da je njegova konkretna situacija pristna in da gre za tehtne poslovne razloge. Dokazno breme nosi zavezanec. Namen spremembe je omejiti situacije, ko lastnik družbe z omejeno odgovornostjo del prometa družbe prenese na novoustanovljeni »normirani« s.p. ali novoustanovljeno »normirano« družbo in na tak način doseže nižjo obdavčitev. *** ta sprememba ostaja

 

Obračun dohodnine za normirance 2017

Obračun dohodnine za normirance 2017


Tabela 1: Primerjava trenutno veljavnega sistema obdavčitve po normiranih odhodkih s sistemom, ki naj bi veljal po 1.1.2018, za dohodke iz dejavnosti, ki so obdavčeni po ZDoh-2

 

Trenutno veljavni sistem obdavčitve Sistem obdavčitve po 1.1.2018
Višina davčno priznanih normiranih odhodkov v odstotku80 %60 % predlog umaknjen ***
Višina davčno priznanih normiranih odhodkov v absolutnem znesku Ni omejitev.40.000 eurov, ali 80.000 eurov, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev
Upoštevanje olajšavZavezanec ne more uveljavljati nobenih olajšav.Zavezanec bo lahko uveljavljal olajšave, ki se nanašajo na osebne okoliščine (splošna olajšava in olajšava za vzdrževane družinske člane). predlog umaknjen ***
Način obdavčitve (sintetična oz. cedularna obdavčitev)Cedularna obdavčitev – dohodek iz dejavnosti se ne všteva v letno dohodninsko napoved, gre za dokončno obdavčitev.Sintetična obdavčitev – dohodek iz dejavnosti se bo všteval v letno dohodninsko napoved. predlog umaknjen ***
Davčna stopnja20% – fiksnaod 16% do 50% – dohodki obdavčeni po veljavni dohodninski lestvici predlog umaknjen ***
Povezane osebe (prag)Ni nobenih omejitev.V primeru povezanih oseb se prihodki seštevajo, obvezen izstop iz sistema.
Pogoj za izstop iz sistema (prag)Zavezanec izstopi iz sistema, če dve zaporedni leti preseže prihodke v višini 50.000 EUR oz. ob določenih pogojih prihodke v višini 100.000 EUR. Zavezanec izstopi iz sistema, če v dveh zaporednih preteklih letih dosega povprečne prihodke, ki presegajo znesek 150.000 EUR.

 

Spremembe pri obdavčenju podjetij, ki  davčno osnovo ugotavljajo po sistemu normiranih odhodkov v skladu z ZDDPO-2

 

Po trenutno veljavnem sistemu lahko tudi družbe ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Tudi v okviru ZDDPO-2 se pričakujejo štiri spremembe zakonodaje, in sicer:

 

  • Znižanje odstotka normiranih odhodkov iz 80% obdavčljivih prihodkov na 60% obdavčljivih prihodkov; *** ta sprememba ni bila sprejeta, odstotek davčno priznanih normiranih odhodkov ostaja na ravni 80% obdavčljivih prihodkov

 

  • Poleg znižanja odstotka normiranih odhodkov se višina normiranih odhodkov omeji tudi z absolutnim zneskom. Normirani odhodki ne morejo biti višji od 30.000 EUR za zavezance, ki so v preteklem letu dosegli do 50.000 EUR prihodkov oz. ne morejo biti višji od 60.000 EUR za zavezance, ki so v preteklem letu dosegli do 100.000 EUR prihodkov; *** omejitev normiranih odhodkov z absolutnim zneskom ostaja

 

  • Prenovi se pogoj za obvezen izstop iz sistema na način, da nastopi obvezen izstop iz sistema, ko zavezanec v dneh zaporednih preteklih letih dosega povprečne prihodke, ki presegajo znesek 150.000 EUR. Po sedanji zakonodaji mora davčni zavezanec izstopiti iz sistema, če dve zaporedni leti ne izpolnjuje pogojev za vstop v sistem, torej če dve zaporedni leti preseže prihodke v višini 50.000 EUR oz. ob določenih pogojih 100.000 EUR. S tem se onemogoči, da bi prišlo do situacij, ko družba že ob vstopu v sistem načrtuje, da bo pomembno presegla prag za obstanek v sistemu in vstopi v sistem samo zato, da izkoristi bolj ugodno obdavčitev.

 

  • Kot poseben primer se poleg veljavnega primera novoustanovljenih zavezancev, doda še primer povezanosti oseb v povezavi s postopanjem zavezanca, ki ni v skladu s cilji in nameni ugotavljanja davčne osnove po sistemu normiranih odhodkov. V primeru povezanih oseb se tako prihodki seštevajo, pri tem pa lahko zavezanec vedno dokazuje, da je njegova konkretna situacija pristna in da gre za tehtne poslovne razloge. Dokazno breme nosi zavezanec.

 

*** Vlada je dne 28.9.2017 sprejela paket davčnih sprememb. Ministrstvo za finance je pri sistemu normiranih odhodkov načrtovalo velike spremembe, vendar predlogi na vladi niso bili sprejeti. Kakšne spremembe lahko pričakujejo normiranci v letu 2018, smo označili v besedilu zgoraj.

 

Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica