Predvidene davčne spremembe v letu 2016 podjetjem in lastnikom podjetij zagotovo ne bodo v spodbudo. Pričakuje se znižanje stopnje olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, ter olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva. Predvideva se tudi ukinitev oprostitve plačila dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega po 20 letih lastništva kapitala.

Objavljeni pa so tudi predlogi sprememb zakonov, ki bodo v določeni meri razbremenili podjetja in zaposlene. Kot smo že pisali v našem članku »Spremembe DDV pri uvozu blaga« bodo v bodoče uvozniki razbremenjeni plačila DDV neposredno ob uvozu blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga se bo izvedlo kot obračunska operacija pri mesečni oddaji DDV obrazca. Predvideva pa se tudi posebna davčna obravnava nagrajevanja delavcev. Pod določenimi pogoji dohodki za uspešnost zaposlenih naj nebi bili obremenjeni s prispevki, dohodnina pa naj bi se plačala samo od polovice dohodka za uspešnost zaposlenega.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

  1. Predlaga se znižanje stopnje olajšave za znesek vlaganja v raziskave in razvoj iz dosedanjih 100 % na 50 % in znižanje stopnje olajšave za investirane zneske vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva iz 40 % na 20 %
  2. Predlaga se ukinitev olajšave za zaposlovanje, za tiste zavezance, ki na novo zaposlijo osebo mlajšo od 26. let, ali osebo starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ.
  3. Predlaga se ukinitev olajšave za donacije političnim strankam.
  4. Ukinja se ugodnosti glede družb tveganega kapitala.
  5. Predvideva se prepoved priznavanja odhodkov iz naslova amortizacije dobrega imena za davčne namene.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Načrtuje se sprememba stopnje dohodnine od dobička iz kapitala in sicer tako, da v bodoče ne bo možno več zniževati stopnje dohodnine od dobička iz kapitala z časom trajanja imetništva kapitala. Prav tako se predvideva ukinitev oprostitve plačila dohodnine od dohodka iz kapitala po 20 letih imetništva kapitala. Spomnimo, da zdaj velja stopnja dohodnine od dobička iz kapitala v višini 25 %, pri čemer se stopnja davka za vsakih 5 let imetništva kapitala, ki se odsvoji postopno znižuje. Tako je lastnik kapitala po 20 letih oproščen plačila dohodnine od dohodka iz kapitala.

 

Predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev

Predvidene davčne spremembe v letu 2016 so tudi posebna davčna obravnava nagrajevanja uspešnosti delavcev. Dohodki za uspešnost se naj nebi vštevali v osnovo za obračun prispevkov in samo polovica dohodka za uspešnost naj bi bila osnova za obračun dohodnine. Za uveljavitev posebne davčne ugodnosti je potrebno zadostiti določenim pogojem. Več o tem bomo pisali v enem od naslednjih člankov.

 

Predlog Zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (vlada potrdila besedilo predloga zakona)

Od 1.7.2016 dalje DDV pri uvozu blaga samo še administrativna operacija in ne več finančna obremenitev za uvoznike blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga naj bi se plačeval preko mesečnega (oz. trimesečnega) DDV obračuna in ne več kot dajatev v trenutku uvoza blaga. Načrtuje se, da se DDV ob uvozu blaga naj nebi plačeval v trenutku uvoza kot dajatev (tako kot je to veljalo do sedaj), pač pa bi se plačilo DDV opravilo na podlagi tako imenovane samoobdavčitve v mesečnem (oz. trimesečnem) obračunu DDV. Več o tem preberite v našem članku »Spremembe DDV pri uvozu blaga«.

Poleg navedenega se predvideva sprememba 41. člena ZDDV-1 in sicer povišanje DDV stopenj (splošna 22 % in nižja 9,5 %) tako kot je bilo to že uvedeno z ZIPRS1314-A in ZIPRS1415. V praksi ta sprememba zakona ne pomeni nobenih pomembnih novosti, razen tega, da bo stopnja DDV s 1.1.2016 ostala na višji ravni kot stalni ukrep vlade in ne več kot ukrep proti posledicam gospodarske krize.

NOVO: Mini davčna reforma je po besedah finančnega ministra trenutno umaknjena. Vendar le začasno! Sprememb pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov naj nebi bilo. Ostale davčne spremembe pa bodo uveljavljene predvidoma s 1.1.2017.