Prispevki za s.p. – vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ( v nadaljevanju s.p.) se morajo vključiti v obvezno socialno zavarovanje. Tisti, ki na novo odprejo s.p. to storijo že ob sami registraciji na točki VEM. Višina prispevkov, ki jih plačuje s.p. pa je odvisna od višine doseženega dobička s.p. V nadaljevanju bomo razložili, kako se izračunajo in kakšna je višina prispevkov v prvem letu poslovanja in kakšna v naslednjih letih poslovanja s.p. Kakšne so obveznosti poročanja s.p. v zvezi s prispevki, do kdaj je potrebno prispevke plačati, ter na katere vplačilne račune se plačajo.

Prispevki za s.p. (stopnje)

Tabela prispevkov za s.p. (na podlagi Zakona o prispevkih za socialno varnost, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ter Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)

 

Vrsta prispevka Stopnja prispevka zavarovanca Stopnja prispevka delodajalca
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) 15,50 % 8,85 %
za zdravstveno zavarovanje (ZZ) 6,36 % 6,56 %
za starševsko varstvo 0,10 % 0,10 %
za zaposlovanje 0,14% 0,06 %
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni / 0,53 %
Skupaj 22,10% 16,10 %

 

Obračun dohodnine za normirance 2017

Obračun dohodnine za normirance 2017

 

Osnova za določitev višine prispevkov s.p. (145. Člen ZPIZ-2)

Osnova za določitev višine prispevkov s.p. je dosežen dobiček s.p. (v skladu z Zakonom o dohodnini), ki ne vključuje obračunanih prispevkov in povečanj oziroma znižanj davčne osnove. Tako izračunan dobiček se v letu 2015 zniža za 28%.

 

Primer 1 (izračun osnove za določitev višine prispevkov za s.p.)

Dobiček podjetja 10.000 EUR

Obračunani prispevki za leto 2015 4.000 EUR

Osnova za določitev višine prispevkov za s.p.= (10.000 EUR+4.000 EUR) – 0,28*14.000 EUR = 10.080 EUR

 

Minimalni in maksimalni prispevki za s.p.

Minimalni prispevki za s.p. so 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju PP) s tem da velja prehodno obdobje (410. člen ZPIZ-2):

  • v letu 2015: 54 % PP
  • v letu 2016: 56 % PP
  • v letu 2017: 58 % PP
  • v letu 2018: 60 % PP

Maksimalni prispevki za s.p. so omejeni na 3,5 kratnik povprečne plače v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Tabelo maksimalnih in minimalnih prispevkov mesečno objavlja FURS na tej povezavi.

 

Prispevki za s.p. v prvem letu poslovanja

Novoustanovljeni s.p. navadno plačujejo minimalne prispevke, saj ob otvoritvi s.p. težko doličiti koliko dobička bo novo ustanovljeni s.p. dejansko realiziral.

Poleg navedenega pa lahko novoustanovljeni s.p. izkoristijo tudi olajšavo v skladu z 145. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). To pomeni, da je s.p. oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca, pod pogojem, da je prvič vpisan v poslovni register ali drugo javno evidenco:

  • v prvih 12 mesecih 50% zneska prispevka in
  • v naslednjih 12 mesecih 30% zneska prispevka.

 

Primer 2 (izračun prispevkov za s.p., prvo leto poslovanja, upoštevana minimalna višina prispevkov za december 2015*)

*Ko bo znana nova minimalna višina prispevkov za leto 2016 bomo članek ustrezno prilagodili.

Vrsta prispevka Višina minimalnih prispevkov za mesec december 2015 Upoštevana olajšava 50%
Skupaj prispevki za PIZ 202,53 EUR 101, 27 EUR
Skupaj prispevki za ZZ 124,30 EUR 124,30 EUR
Skupaj prispevki za starš. var. 1,66 EUR  1,66 EUR 
Skupaj prispevki za zaposl. 1,66 EUR  1,66 EUR 
Skupaj 330,15 EUR 228,88 EUR

 

Prispevki za s.p. v drugem letu poslovanja

V drugem letu poslovanja plačuje s.p. najmanj minimalne prispevke, ki trenutno znašajo 330,15 EUR na mesec (podatek za december 2015). Če upoštevamo, da lahko izkoristi 30% olajšavo na prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca, potem znašajo prispevki 269,40 EUR mesečno.

Natančno smo opisali kolikšna je višina minimalnih in maksimalnih prispevkov. V nadaljevanju pa navajamo tudi primer, ko s.p. plačuje prispevke nekje med minimalno in maksimalno vrednostjo.

 

Primer 3 (izračun prispevkov, ob dobičku 10.000 EUR in obračunanih prispevkih 4.000 EUR, brez upoštevanih olajšav ob začetku poslovanja s.p.)

Dobiček podjetja 10.000 EUR

Obračunani prispevki za leto 2015 4.000 EUR

Osnova za določitev višine prispevkov za s.p. na letni ravni= (10.000 EUR+4.000 EUR) – 28 % *14.000 EUR = 10.080 EUR.

Osnova za določitev višine prispevkov za s.p. na letni ravni= 840 EUR

Stopnja prispevkov za s.p. = 38,20% (22,10 % + 16,10%)

Višina prispevkov na letni ravni= 10.080*38,20%= 3.850,56 EUR

Višina prispevkov na mesečni ravni = 321 EUR

 

Prijava v obvezno zavarovanje ob ustanovitvi s.p.

Prijavo v obvezno socialno zavarovanje bodoči s.p. naredi ob sami registraciji na VEM točki ali pa elektronsko preko E-VEM najpozneje v 8 dneh po začetku opravljanja dejavnosti.

 

Vlaganje obrazcev in rok plačila prispevkov za s.p.

Samostojni podjetnik je dolžan mesečno oddajati obračun prispevkov preko sistema e-Davki, na predpisanem obrazcu OPSVZ. Obrazec OPSVZ se odda najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ravno tako je potrebno prispevke plačati do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Torej obrazec za napoved plačila prispevkov za januar, se odda najpozneje do 15. februarja.

Če samostojni podjetnik opravlja v določenem mesecu manj kot 15 dni, je upravičen do plačila polovičnega zneska prispevkov.

 

Vplačilni računi za nakazilo prispevkov za s.p.

Samostojni podjetnik plača prispevke na naslednje vplačilne račune:

Vrsta prispevka Številka bančnega računa (IBAN) Sklic
Prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008
Prispevki za ZZ + poškodbe pri delu  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004
 Prispevki za starševsko varstvo SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001
Prispevki za zaposlovanje SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005

 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca za plačilo prispevkov.

 

Preverite tudi druge naše članke:
Prispevki za popoldanski s.p. v letu 2016
Postopki odprtja s.p.
Samostojnim podjetnikom pomagamo pri vseh računovodsko davčnih zadevah. Če imate vprašanje nam pišite na info@anova.si ali pa nas pokličite na telefonsko številko 041 79 30 54.