Spremembe DDV pri uvozu blaga – Od 1.7.2016 dalje DDV pri uvozu blaga samo še administrativna operacija in ne več finančna obremenitev za uvoznike blaga. Plačilo DDV ob uvozu blaga naj bi se plačeval preko mesečnega (oz. trimesečnega) DDV obračuna in ne več kot dajatev v trenutku uvoza blaga.
Vlada RS je 24.8.2015 sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (odslej ZDDV-1), kjer se načrtuje, da se DDV ob uvozu blaga naj nebi plačeval v trenutku uvoza kot dajatev (tako kot je to veljalo do sedaj), pač pa bi se plačilo DDV opravilo na podlagi tako imenovane samoobdavčitve v mesečnem (oz. trimesečnem) obračunu DDV.

 

Trenutna ureditev…

Po veljavni zakonodaji se DDV ob uvozu pobira, kot da bi bil uvozna dajatev in je v celoti zavarovan in plačan v skladu s carinskimi predpisi. Uvozne dajatve in DDV ob uvozu obračuna carinski organ, odbitek DDV pa davčni zavezanec uveljavi preko obračuna DDV. Odbitek DDV, ki je bil zavezancu za DDV obračunan ob uvozu blaga, je mogoč v tistem davčnem obdobju, v katerem je bila prejeta carinska deklaracija, na kateri je obračunan DDV od uvoza blaga (torej neodvisno od datuma plačila DDV). Obračun DDV zavezanec predloži na e-davke do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja, presežek DDV pa se zavezancu vrne v roku 21 dni po predložitvi obračuna DDV. Odbitek DDV je praviloma mogoče uveljavljati v obračunu DDV za mesec , v katerem je bil dejanski uvoz izvršen. Vse navedeno v praksi pomeni, da uvozniki blaga »zalagajo« plačilo DDV od 5 do 45 dni, odvisno od tega kdaj je DDV obračun dejansko vložen.
 

Od 1.7.2016 dalje …

V skladu s predlogom Vlade RS bodo uvozniki blaga finančno in administrativno razbremenjeni. To pomeni, da jim DDV-ja ne bo potrebno plačati v trenutku uvoza blaga, tako kot to velja za druge dajatve, pač pa bo plačilo DDV od uvoza blaga realizirano preko mesečne (oz. trimesečne) oddaje DDV obračuna, na podlagi samoobdavčitve (podobno kot to velja pri pridobitvi blaga iz EU). Po predlogu zakona naj bi nova ureditev obračunavanja DDV ob uvozu blaga veljala od za uvoze blaga po 1.7.2016.

 

V skladu s predlogom Vlade RS bodo uvozniki blaga finančno in administrativno razbremenjeni.Plačilo DDV ob uvozu blaga naj bi se plačeval preko mesečnega (oz. trimesečnega) DDV obračuna in ne več kot dajatev v trenutku uvoza blaga.

 

Nova ureditev ne bo veljala za vse davčne zavezance. Predvideva se, da bodo morali tudi po uveljavitvi spremembe DDV plačevati kot uvozno dajatev ob uvozu blaga naslednji davčni zavezanci:

  • slovenski davčni zavezanci, ki niso identificirani za namene DDV (ne presegajo praga za obvezno vključitev v sistem DDV to je 50.000 EUR obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih)
  • mali davčni zavezanci
  • tuj davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV v Sloveniji (nima slovenske ID št. za DDV)

Predlog zakona naj bi veljal od 1.1.2016, vendar je predvideno prehodno obdobje. To pomeni, da se bo lahko DDV od uvoza blaga plačeval po novi ureditvi od meseca julija 2016 dalje. Konkretno to pomeni, da bo veljala stara ureditev plačevanja DDV ob uvozu blaga za vse uvoze, ki bodo realizirani do 30.6.2016, ne glede na to, da se obračun DDV za mesec junij 2016 oddaja šele v juliju 2016, ko naj bi veljala že nova ureditev. Enako velja za tiste, davčne zavezance, ki oddajajo DDV obračune trimesečno. V vsakem primeru bodo obračun DDV za prvi in drugi kvartal leta 2016 izpolnjevali in oddajali po stari ureditvi. Ob uvozu blaga bodo DDV plačali kot uvozno dajatev, potem pa odbitek DDV upoštevali v obračunu DDV-ja ob koncu tromesečja.

 

V Ur.l. RS št. 90/15, z dne 27.11.2015, je bil z objavo Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1I) predlog zakona tudi sprejet. Novela začne veljati 1.1.2016. Nova DDV ureditev pri uvozu blaga se bo lahko začela uporabljati za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

 

Vir: Ministrstvo za finance